HAE OPISKELIJAKSI PAUKKULAAN: YHTEISHAKU 23.2-23.3.2021

AJANKOHTAISTA: YHTEISHAUN SOVELTUVUUSKOE PERJANTAINA 7.5.2021 ETÄKOKEENA TEAMSISSÄ

Soveltuvuuskoe muodostuu kolmesta osasta: ennakkotehtävä, yksilöhaastattelu, ja ryhmätilanne. Näissä mitataan hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta (0-3 p.), sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista (0-4 p.) ja ongelmanratkaisutaitoa (0-3 p.).  Hyväksytystä kokeesta hakija saa 1-10 p. Koulutukseen ei voi tulla valituksi ilman kokeeseen osallistumista tai jos saa kokeesta 0 pistettä.

Kutsu soveltuvuuskokeisiin ja tarkemmat ohjeet ennakkotehtävästä ja soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta toimitetaan huhtikuun 2021 alussa.

Soveltuvuuskokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuussa.

SUOMEN NUORISO-OPISTO

Suomen Nuoriso-opisto on valtakunnallinen kasvatus- ja ohjausalan osaamiskeskus, koulutuksen järjestäjä sekä jatkuvan oppimisen kasvattajayhteisö. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa nuoriso- ja yhteisöohjaajan sekä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisaloilla monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kansanopistona koulutustarjontaamme sisältyy teatteritaiteen näyttämölinja, liikunnanohjauksen peruskurssi sekä monipuolinen kattaus erilaisia lyhytkursseja.

Pidämme arvojamme, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tärkeinä menestystekijöinä. Olemme enemmän kuin oppilaitos. Valmiutemme osaamisen kehittämisen yksilölliseen tukeen tuovat joustavuutta opintoihin. Aktiivinen ja osallistava toimintatapamme tukee uusia avauksia, kokeilukulttuuria ja rajojen ylittämistä. Toimintamme luo välittävää, luovaa ja rohkeaa henkeä opiskelijaan. Tämä näkyy yhteisöllisenä, aktiivisena ja joustavana otteena. Koulutuksen järjestämisen rinnalla Suomen Nuoriso-opisto tukee Mikkelin seudun elinvoimaisuutta järjestämällä lisäarvoa tuottavia palveluja alueen yritysten, järjestöjen ja perheiden tarpeisiin.

SINUSTAKO KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTILAINEN?

Paukkulassa voit suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja yhteisöohjaajan tai varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisaloilla. Nuoriso- ja yhteisöohjaajan ja lastenohjaajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta.

NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJAN OSAAMISALA, NUORISO-JA YHTEISÖOHJAAJA

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työssään hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa erilaisilla menetelmillä nuorisotyötä tai muuta vapaa-ajan toimintaa. Hän voi työskennellä kunnassa, järjestössä, laitoksessa, yrityksessä sekä yrittäjänä. Keskeistä työssä on yksilöiden ja ryhmien yhteisöllinen ohjaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen.

VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA, LASTENOHJAAJA

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Työhön kuuluu eri-ikäisten lasten ohjaaminen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, esim. päivähoidossa. Lastenohjaajan työssä keskeistä on lasten päivittäisen kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

JATKUVA HAKU

Jatkuvassa haussa hakeneet haastatellaan ja opintojen sopiva aloitusaika sovitaan yksilöllisesti.

NUORISO- JA YHTEISÖOHJAUKSEN OSAAMISALA ANTAA SINULLE VALMIUDET TOIMIA AMMATEISSA, JOISSA PÄÄSET EDISTÄMÄÄN

 • Osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä kykyä toimia yhteiskunnassa
 • Kasvua ja itsenäistymistä
 • Yhteisöllisyyttä tukevia tietoja ja taitoja
 • Harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
 • Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • Oikeuksien toteutumista
 • Kasvu- ja elinoloja

VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA ANTAA SINULLE

 • Pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin päiväkodeissa
 • Jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin esim. sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto (varhaiskasvatuksen sosionomi) tai yliopisto-opintoihin esim. kasvatustiede

Sinulla on mahdollisuus tehdä myös pelkkiä tutkinnonosia ja näin täydentää työelämässä tarvittavaa osaamista (esim. perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta pätevyys varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin).

PÄÄSYVAATIMUKSET

Vähimmäisvaatimuksena on peruskoulun oppimäärä.

TUTKINNON SUORITUSTAVAT

Koulutus voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti päätoimisesti opiskellen tai työssä käyden oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus koostuu kymmenestä lähijaksosta ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Opintoja voidaan lukea suoritetuiksi aikaisempien opintojen perusteella n. 1 vuosi (näin 3 vuoden tutkinto voidaan suoritttaa 2 vuodessa).

OPISKELUKUSTANNUKSET

Päätoimisena opiskeluna suorittavat kuuluvat opintososiaalisten etujen piiriin:  opiskelu- ja työpäivinä opetus, asuminen ja ruokailu ovat ilmaisia. Asuminen on järjestetty yhden tai kahden hengen huoneissa. Ruokailu sisältää aamupalan, lounaan ja päivällisen. Opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Opiskelumateriaalista peritään kustannusten mukainen hinta.

URHEILUAKATEMIA

Urheiluakatemia tarjoaa kilpaurheilua aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavalle opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella urheiluakatemian palkkaaman valmentajan johdolla kahdesti viikossa.

NETWORK FOR LEARNING TOGETHER IN YOUTH WORK

Network for Learning Together in Youth Work on suomalaisten ammatillisten oppilaitosten ja Allianssin nuorisovaihdon Erasmus+-verkostohanke, jonka tavoitteena on edistää nuoriso- ja yhteisöohjausalan kansainvälistymistä. Hankkeessa suomalaisen verkoston lisäksi mukana noin 20 järjestöä ja oppilaitosta eri Euroopan maista.

Suomesta mukana ovat seuraavat oppilaitokset:

 • Etelä-Pohjanmaan opisto
 • Haapaveden opisto
 • Kanneljärven opisto
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Peräpohjolan opisto
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
 • Suomen Nuoriso-opisto

Hanke edistää nuorisoalan kansainvälistymistä tarjoamalla nuoriso- ja yhteisöohjausalan opiskelijoille ja alan asiantuntijoille mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoihin ja asiantuntijavierailuihin ulkomailla. Tavoitteena on liikkuvuusjaksojen avulla edistää myös nuoriso- ja yhteisöohjausalan tunnettuutta Euroopassa.

Kansainvälinen käytännön työkokemus tukee osallistujien kasvua monitaitoisiksi ammattilaisiksi, joilla on vahvat kulttuurien välisen toiminnan kompetenssit. Nuoriso- ja yhteisöohaajilla on keskeinen rooli yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumisessa eri sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista tulevien ihmisten keskuudessa. Alan toimijat edistävät tietoisuutta kulttuurienvälisen ymmärryksen, arvojen moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja keskinäisen kunnioituksen merkityksistä paikallistasolla. Hankkeessa toteutettavat liikkuvuusjaksot antavat opiskelijoille ja alan opettajille mahdollisuuden kehittää työssä tarvittaa osaamista.

Hanke tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille myös verkostoitumismahdollisuuksia, ja vahvistaa näin kansainvälisiä yhteistyösuhteita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kansainvälistää koko nuorisotyön kenttää.

VIIHTYISÄÄ JA AKTIIVISTA OPISKELUA

Opiskelu Suomen Nuoriso-opistossa on yhteisöllistä ja aktiivista. Voit asua opiskelusi ajan kampuksemme sisäoppilaitoksessa, vain kivenheiton päässä Mikkelin ydinkeskustasta.

Vapaa-aikana voit harrastaa liikuntaa kampuksella tai Stadiumilla, musisointia tai vaikkapa teatteria. Asuntolan alakerrassa on peli-, leffa-, biljardi. etc. tilat.

Keittiömme valmistaa sinulle maistuvat aamiaiset, lounaat, päivälliset ja iltapalat. Opiskelijoidemme keskuudessa vallitsee Paukkulan yhteishenki, ja täällä saavat alkunsa monet elinikäiset ystävyyssuhteet.

Kun olet saanut opintosi päätökseen, voit siirtyä suoraan työelämään tai jatkaa alan opintoja esim. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamk:ssa Mikkelissä. Opintojesi aikana voit suorittaa Xamk:n kursseja ja näin jo aloittaa aikaisin jatko-opintosi ammattikorkeakoulussa.

YHTEISÖLLISYYS

Paukkulassa opiskelua ohjaavat yhteisöllisyys ja oppiminen viihtyisissä puitteissa. Meillä yhteisöllisyys tarkoittaa koko henkilökunnan yhteistä arvoperustaa, joka ohjaa kaikkea toimintaa, myös oppimista ja opetusta. Paukkulan arvoperusta rakentuu kolmen keskeisen arvon varaan. Nämä arvot ovat Yhteisöllisyys, Osallisuus ja Yhdenvertaisuus.

Yhteisöllisyyden merkitys on oppimisen näkökulmasta keskeinen arvo. Yhteisöllisyys on kehittyvä ja kasvava ryhmän ominaisuus, joka vaatii keskustelua ja vuoropuhelua. Näin Paukkulassa toimiva yhteisö, opiskelija tai tutkinnon suorittajat, opettajat ja koko henkilöstö, voivat saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet.

Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta yhteisöllisyys tarkoittaa hyvää ammatillista kasvua turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Yhteisöllisyys edellyttää osallisuutta, avointa vuorovaikutusta ja valmiutta vuoropuheluun.

VUOROVAIKUTUS

Oppimisen ja osaamisen edellytykset syntyvät turvallisuuden tunteesta ja uteliaisuudesta oppia uutta. Opetuksen keskeisenä tehtävänä on herättää ja pitää yllä oppijassa uteliaisuutta erilaisin yhteistoiminnallisin ja vuorovaikutuksellisin työtavoin. Oppiminen on sekä emotionaalinen että sosiaalinen tapahtuma, johon osallistuvat kaikki oppimistiltanteessa mukana olevat: oppijat, opettajat, työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, muut työelämän toimijat sekä koko Paukkulan henkilökunta.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja on Paukkulassa yhteisön jäsen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisönsä toimintaan. Oppiminen tapahtuu ryhmässä ja opiskelija on osallinen oppimis- ja muiden ryhmien toiminnassa. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajien, oppilaitosyhteisön jäsenten, oppilaitoksen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri työelämäyhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä (Opetushallitus 2013a).

AKTIIVINEN OPPIMINEN

Paukkulassa jokainen oppija on itse vastuullinen aktiivinen toimija, jonka minän kasvua, luovuuden ja itsenäistymisen kehittymistä tuetaan yhteisöllisen ja kokemuksellisen oppimisen ja opetuksen avulla. Opetuksen lähtökohtana on kasvaminen ja kehittyminen ympäröivässä yhteisössä.

Paukkulassa oppiminen tapahtuu suurelta osin erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa, keskusteluissa, yhteisöllisissä ohjaustilanteissa, työpaikalla oppimisena (työssäoppiminen ja työpaikkakohtaiset osaamistehtävät) sekä itsenäisenä verkko-opiskeluna.

YKSILÖLLINEN OPISKELU

Opiskelija on aktiivinen oman oppimisensa ohjaaja. Opettajien tehtänä on luoda oppimiselle sellaiset puitteet, joissa tieto- ja taitoperustaisen osaamisen kehittyminen sekä humanistisen- ja kasvatusalan eettinen osaaminen ja arvopohja sisäistyvät opiskelijan ammatilliseksi työotteeksi.

Paukkulassa saman tutkinnon osan voi suorittaa monella tavalla. Jokainen opiskelija laatii itselleen ohjatusti henkilökohtaisen oppimissuunnnetelman, HOKS:in, jossa määritellään opiskelijan tai tutkinnon suorittajan yksilöllinen opintopolku. Opinto-ohjaukseen osallistuminen on tärkeässä roolissa opintojen suorittamisessa. Opinto-ohjauksen ja ammatillisen kasvun avulla tuetaan jokaisen yksilöllistä kasvamista ja kehittymistä oman alansa osaajaksi.

VIIHTYISÄ SISÄOPPILAITOS

Normaalisti toisen asteen tutkinnon suorittaminen tarkoittaa useammalle nuorelle asumista jo 16-vuotiaana kodin ulkopuolella. Paukkula on sisäoppilaitos, jossa yhteisöllinen, virikkeinen ja rauhallinen asuminen on järjestetty kampukselle.

Paukkulassa on kaksi asuntolaa, Kuutuuli ja Savotta. Asuntoloissa on koordinoidusti järjestettyä kulttuurillista ja liikunnallista iltatoimintaa. Asuntoloissa järjestetään opintojen etenemiseen ja elämänhallintaan liittyvää ohjausta ja erilaisia tukitoimia. Asuntolavalvojat huolehtivat nuoren opiskelijan hyvän elämän edellytyksistä Paukkulan kampuksella.

JATKUVA HAKU

Jatkuva haku on Paukkulassa käynnissä ympäri vuoden.

Voit hakea opiskelemaan, jos sinulla

 • ei ole opiskelupaikkaa
 • on ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto
 • on opiskelupaikka, mutta haluaisit vaihtaa alaa
 • on taustallasi kesken jääneet ammatilliset tai lukio-opinnot

HAE OPISKELIJAKSI

HAKULOMAKE, jatkuva haku: Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisala, nuoriso-ja yhteisöohjaaja
HAKULOMAKE, jatkuva haku: Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja (2019 syyslukukaudesta lähtien)

voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse:

hallinto(at)sno.fi
040 357 7735

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Vararehtori
Janne Wilkman
janne.wilkman(at)sno.fi