Sinustako kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen?

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisala, nuoriso-ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työssään hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa erilaisilla menetelmillä nuorisotyötä tai muuta vapaa-ajan toimintaa. Hän voi työskennellä kunnassa, järjestössä, laitoksessa, yrityksessä sekä yrittäjänä. Keskeistä työssä on yksilöiden ja ryhmien yhteisöllinen ohjaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen.

Hae nyt opiskelijaksi Paukkulaan jatkuvassa haussa:
Klikkaa tästä hakuun: Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Jatkuvassa haussa hakeneet haastatellaan ja opintojen sopiva aloitusaika sovitaan yksilöllisesti.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala antaa sinulle valmiudet toimia ammateissa, joissa pääset edistämään

 • Osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä kykyä toimia yhteiskunnassa
 • Kasvua ja itsenäistymistä
 • Yhteisöllisyyttä tukevia tietoja ja taitoja
 • Harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
 • Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • Oikeuksien toteutumista
 • Kasvu- ja elinoloja

Ohjaustyö ammattina

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä alan arvopohjan edellyttämällä tavalla.

Tutkinnon suorittanut osaa:

 • Ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa
 • Järjestää tavoitteellista ja elämyksellistä toimintaa kaikenikäisille (erityisesti nuorille)
 • Ryhmänohjauksen vaatimat taidot
 • Rakentaa luottamuksellisia ja toiminnallisia verkostoja
 • Tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua heidän tarpeensa huomioiden
 • Toimia eri-ikäisten ihmisten parissa ja ohjata heidän vapaa-ajan toimintaansa yhteisökasvatuksellisia periaatteita ja menetelmiä soveltaen
 • Ymmärtää aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä virikkeellisen vapaa-ajan merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, viihtyvyydelle sekä työssä ja arkielämässä jaksamiselle
 • Ottaa luovasti huomioon eri-ikäisten ja taustoiltaan erilaisten ohjattavien yksilölliset tarpeet ja suunnitella toimintakokonaisuuksia ohjattavien toiveita kuunnellen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan perustutkinto (180 osaamispistettä) koostuu seuraavista tutkinnon osista:

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (110 OSP):

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Työntekijätaidot
 • Hyvinvointi ja turvallisuus
 • Johdatus kasvatusalaan
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Yksilön, yhteisön tai ryhmän ohjaaminen (35 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Menetelmäosaaminen
 • Ohjaustoiminta
 • Leiri-, retki- ja tapahtumaosaaminen
 • Ohjattavien turvallisuus
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (30 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Nuoruus ja nuoruuden ilmiöt
 • Nuoren kasvu ja hyvinvointi
 • Nuoren kasvuympäristö ja lähiverkosto
 • Projektityö
 • Osallisuus ja vaikuttaminen
 • Eettinen ajattelu
 • Digitaaliset ympäristöt ja mediakasvatus
 • Monialainen yhteistyö
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen (30 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Ennaltaehkäisevä työ
 • Sosiaalisen vahvistamisen menetelmät
 • Osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Toimintaympäristön kirjaamistavat
 • Palveluohjaus
 • Tukeminen vaikeissa elämäntilanteissa
 • Oma hyvinvointi ja turvallisuus
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

VALINNAISET TUTKINNON OSAT (35 osp)

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Seuraohjaaja
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Yritystoiminnan ohjaaminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Lukio-opinnot
 • Korkeakouluopinnot

YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp)

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  Matematiikka
  Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  Äidinkieli
  Vieras kieli B: ruotsi
  Vieras kieli A: englanti
  Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  Taide ja luova ilmaisu
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
  Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  Työelämässä toimiminen
  Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  Kestävän kehityksen edistäminen
  Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Hae opiskelijaksi Paukkulaan, klikkaa jatkuvan haun hakulomakkeeseen:

HAKULOMAKE: Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisala, nuoriso-ja yhteisöohjaaja

voit myös lähettää hakemuksen postitse osoitteeseen:
hallinto(at)sno.fi
tai
Hallinto
Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Vararehtori
Janne Wilkman
puh. 044 416 2416
janne.wilkman(a)sno.fi