Sinustako kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen?

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisala, nuoriso-ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työssään hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa erilaisilla menetelmillä nuorisotyötä tai muuta vapaa-ajan toimintaa. Hän voi työskennellä kunnassa, järjestössä, laitoksessa, yrityksessä sekä yrittäjänä. Keskeistä työssä on yksilöiden ja ryhmien yhteisöllinen ohjaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen.

Hanki itsellesi loistava opiskelupaikka Paukkulaan kevään yhteishaussa 23.2-23.3.2021

Hae nyt opiskelijaksi Paukkulaan jatkuvassa haussa:
Klikkaa tästä hakuun: Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Jatkuvassa haussa hakeneet haastatellaan ja opintojen sopiva aloitusaika sovitaan yksilöllisesti.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala antaa sinulle valmiudet toimia ammateissa, joissa pääset edistämään

 • Osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä kykyä toimia yhteiskunnassa
 • Kasvua ja itsenäistymistä
 • Yhteisöllisyyttä tukevia tietoja ja taitoja
 • Harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
 • Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • Oikeuksien toteutumista
 • Kasvu- ja elinoloja

Ohjaustyö ammattina

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä alan arvopohjan edellyttämällä tavalla.

Tutkinnon suorittanut osaa:

 • Ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa
 • Järjestää tavoitteellista ja elämyksellistä toimintaa kaikenikäisille (erityisesti nuorille)
 • Ryhmänohjauksen vaatimat taidot
 • Rakentaa luottamuksellisia ja toiminnallisia verkostoja
 • Tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua heidän tarpeensa huomioiden
 • Toimia eri-ikäisten ihmisten parissa ja ohjata heidän vapaa-ajan toimintaansa yhteisökasvatuksellisia periaatteita ja menetelmiä soveltaen
 • Ymmärtää aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä virikkeellisen vapaa-ajan merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, viihtyvyydelle sekä työssä ja arkielämässä jaksamiselle
 • Ottaa luovasti huomioon eri-ikäisten ja taustoiltaan erilaisten ohjattavien yksilölliset tarpeet ja suunnitella toimintakokonaisuuksia ohjattavien toiveita kuunnellen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan perustutkinto (180 osaamispistettä) koostuu seuraavista tutkinnon osista:

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (110 OSP):

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Työntekijätaidot
 • Hyvinvointi ja turvallisuus
 • Johdatus kasvatusalaan
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Yksilön, yhteisön tai ryhmän ohjaaminen (35 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Menetelmäosaaminen
 • Ohjaustoiminta
 • Leiri-, retki- ja tapahtumaosaaminen
 • Ohjattavien turvallisuus
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (30 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Nuoruus ja nuoruuden ilmiöt
 • Nuoren kasvu ja hyvinvointi
 • Nuoren kasvuympäristö ja lähiverkosto
 • Projektityö
 • Osallisuus ja vaikuttaminen
 • Eettinen ajattelu
 • Digitaaliset ympäristöt ja mediakasvatus
 • Monialainen yhteistyö
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen (30 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Ennaltaehkäisevä työ
 • Sosiaalisen vahvistamisen menetelmät
 • Osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Toimintaympäristön kirjaamistavat
 • Palveluohjaus
 • Tukeminen vaikeissa elämäntilanteissa
 • Oma hyvinvointi ja turvallisuus
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

VALINNAISET TUTKINNON OSAT (35 osp)

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Seuraohjaaja
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Yritystoiminnan ohjaaminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Lukio-opinnot
 • Korkeakouluopinnot

YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp)

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  Matematiikka
  Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  Äidinkieli
  Vieras kieli B: ruotsi
  Vieras kieli A: englanti
  Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  Taide ja luova ilmaisu
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
  Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  Työelämässä toimiminen
  Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  Kestävän kehityksen edistäminen
  Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Hae opiskelijaksi Paukkulaan, klikkaa jatkuvan haun hakulomakkeeseen:

HAKULOMAKE: Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisala, nuoriso-ja yhteisöohjaaja

voit myös lähettää hakemuksen postitse osoitteeseen:
hallinto(at)sno.fi
tai
Hallinto
Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Vararehtori
Janne Wilkman
puh. 044 416 2416
janne.wilkman(a)sno.fi