Liikunnanohjauksen peruskurssin toteutus

Me emme lennä, me nousemme vain niihin torneihin, jotka voimme itse rakentaa. (Torkki 2015)

Autamme sinua oppimaan elämäsi tavoitteissa eteenpäin. Meillä on sinulle tarjolla laadukas ja intensiivinen osaamisen kehittämisvuosi. Tähän kannattaa tarttua.

Koulutus jakaantuu neljään osaan

 1. LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTEET

 2. TERVEYSLIIKUNNAN EDISTÄMINEN

 3. ELÄMÄNTAPA- JA HYVINVOINTIVALMENNUS

 4. LUONTOLÄHTÖINEN TOIMINTA

Opintokokonaisuuksista 20 op. on tunnustettavissa l. hyväksiluettavissa mahdollisiin myöhempiin AMK -opintoihisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal trainer -näkökulma on koulutuksen kantavana teemana

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSKURSSIN YDINOSAAMINEN:

 

 

1. Liikunnanohjauksen perusteet, 15 op

Osaavaksi liikkujaksi, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Osaat käyttää kehoasi monipuolisesti eri liikuntamuodoissa.
– Osaat teorioita motoristen taitojen opettamiseen ja oppimiseen.
– Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida motorisia perustaitoja kehittäviä harjoitteita.
– Osaat luoda harjoitteluympäristön.

Opintojakson sisältö

– Miten hallitset kehoasi eri liikuntamuodoissa?
– Mitä teorioita liittyy motoristen taitojen opettamiseen ja oppimiseen?
– Mikä on motoristen perustaitojen merkitys liikkumisessa?
– Miten luot harjoitteluympäristön?
– Miten hyödynnät ympäristöä, leikkejä, viitepelejä ja eri liikuntalajeja motoristen taitojen harjoittamisessa?

Liikunnan ohjaaminen, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellisia liikunnan ohjaustilanteita liikuntapedagogiikan ja -didaktiikan teorioita hyödyntäen.
– Osaat ohjauksesi suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa huomioon asiakas- ja olosuhdetekijät.
– Osaat luoda ohjaustilanteeseen positiivisen ilmapiirin.
– Osaat käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä.
– Osaat palautteen antamisen periaatteet.
– Osaat hyödyntää itsereflektiota ja vertaispalautetta oman toimintasi kehittämisessä.

Opintojakson sisältö

– Miten hyödynnät liikuntapedagogiikan ja -didaktiikan teorioita ohjaustilanteissa?
– Miten tunnistat kohderyhmän erityispiirteitä ja tarpeita sekä miten huomioit olosuhdetekijät?
– Miten suunnittelet tavoitteellisen ohjaustilanteen ja miten se näkyy käytännön ohjaustilanteessa?
– Miten luot positiivisen ohjaus- ja oppimisilmapiirin?
– Millaisia ohjausmenetelmiä on, miten valitset tavoitetta tukevat menetelmät ja miten valittu menetelmä vaikuttaa omaan toimintaasi ohjaustilanteessa?
– Miten annat ja vastaanotat palautetta?

Liikunta-alan toimintaympäristöt, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Tiedät liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen merkityksen.
– Tiedät, miten liikunta- ja urheilutoiminta on organisoitunut Suomessa.
– Tiedät, miten liikunta- ja urheilutoimintaa rahoitetaan ja kehitetään Suomessa.
– Tiedät, millaisissa työtehtävissä ja toimintaympäristöissä liikunnanohjaajat (AMK) työskentelevät.
– Tiedät, mitkä ammattiliitot/järjestöt edustavat liikunta-alan ammattilaisia.

Opintojakson sisältö

– Mikä on liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys?
– Miten liikunta- ja urheilutoiminta on organisoitunut Suomessa ja miten sitä johdetaan?
– Miten liikuntaa ja urheilua rahoitetaan?
– Mitkä tahot vastaavat liikunnan ja urheilun kehittämisestä ja miten kehittämistoimintaa toteutetaan?
– Millaisissa toiminta- ja työympäristöissä liikunnanohjaajat (AMK) työskentelevät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla?
– Millaista konkreettista osaamista liikunnanohjaaja (AMK) tarvitsee tavoitetyötehtävien mukaisissa työpaikoissa?
– Mitkä ammattiliitot/järjestöt edustavat Suomen liikunta-alan ammattilaisia?

 

 

 

2. Terveysliikunnan edistäminen, 15 op

Kehon rakenne ja toiminta, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Osaat kuvailla liikunnan näkökulmasta keskeiset tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet, toiminnan sekä niiden säätelyn.
– Osaat kuvailla ammatin kannalta keskeiset ihmisen elinjärjestelmät, niiden perustoiminnot ja säätelyn periaatteet.
– Osaat kuvailla liikunnan kannalta keskeisten elinjärjestelmien toiminnan kuormituksen aikana.
– Tiedät, miten elimistö palautuu kuormituksesta.

Opintojakson sisältö

– Mikä on lihaksen rakenne ja mitkä ovat sen toimintatavat?
– Mitkä ovat ihmisen perusliikemallit ja niiden toimintaan vaikuttavat päälihasryhmät sekä lihakset?
– Miten luiset rakenteet ja nivelet vaikuttavat liikuntaan?
– Miten hermo-lihasjärjestelmä toimii ja kuinka sitä säädellään?
– Mitkä ovat ihmisen keskeiset elinjärjestelmät?
– Miten energia-aineenvaihdunta toimii?
– Miten hengitys- ja verenkiertoelimistö toimii kuormituksessa?
– Miten hormonaalinen järjestelmä toimii kuormituksessa?
– Mistä fyysinen väsymys aiheutuu ja miten elimistö palautuu rasituksesta?

Terveyttä edistävä liikunta, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Osaat määritellä terveysliikunnan ja sen eri muodot.
– Ymmärrät liikkumattomuuden ja liikunnan vaikutukset terveyteen ja tiedät liikunnanohjaajan työtä ohjaavat terveysliikuntasuositukset.
– Osaat suunnitella terveyttä edistävää, tavoitteellista liikuntaa asiakaslähtöisesti.

Opintojakson sisältö

– Mitä tarkoitetaan terveysliikunnalla, soveltavalla liikunnalla ja erityisliikunnalla?
– Mitkä ovat liikkumattomuuden ja liikunnan vaikutukset terveyteen?
– Mitkä ovat kansalliset terveysliikuntasuositukset?
– Miten asiakkaiden ja asiakasryhmien erityispiirteet ja -tarpeet huomioidaan terveyttä edistävän liikunnan annostelussa ja ohjauksessa?
– Mitä motivaatiotasot tarkoittavat, ja miten ne huomioidaan asiakkaan liikunnanohjauksessa?

 

 

Terveyskunnon testaus, arviointi ja kehittäminen, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Osaat määritellä terveyskunnon käsitteen ja tiedät, miten sitä arvioidaan ja testataan.
– Osaat suunnitella asiakkaan terveyskunnon arviointi- ja testaustilanteen eettiset ja luotettavuustekijät huomioiden.
– Osaat arvioida omaa ja asiakkaiden terveyskuntoa monipuolisesti erilaisia testejä ja mittareita hyödyntäen.
– Osaat suunnitella näyttöön perustuvaa terveyskuntoa kehittävää liikuntaharjoittelua.
– Osaat tulkita ja tehdä johtopäätöksiä testituloksista sekä hyödyntää tuloksia asiakkaan ohjauksessa.

Opintojakson sisältö

– Miten terveyskunto ja sen eri osa-alueet määritellään?
– Miten terveyskuntoa arvioidaan ja testataan?
– Miten testaat kestävyyskuntoa, tuki- ja liikuntaelinten kuntoa, liikehallintaa sekä mittaat kehon koostumusta?
– Miten valikoit asiakkaalle soveltuvat terveyskuntoa mittaavat testit?
– Miten testaat ja arvioit yksilön terveyskuntoa turvallisesti, luotettavasti ja toistettavasti?
– Mitä vastuita, velvollisuuksia ja eettisiä periaatteita testaamiseen liittyy?
– Miten annat palautetta testituloksista asiakkaille?
– Miten tulkitset saamiasi testituloksia ja hyödynnät niitä liikuntaharjoittelun ohjelmoinnissa ja toteutuksessa?
– Miten arvioit omaa toimintaasi testaajana?
– Miten hyödynnät asiakas- ja vertaispalautetta oman toimintasi kehittämisessä?

 

 

 

3. Elämäntapa- ja hyvinvointivalmennus, 15 op

Kasvun, kehityksen ja motorisen oppimisen tukeminen, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.
– Tunnistat lapsen ja nuoren liikunnallisen kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset.
– Osaat määritellä motorisen oppimisen ja motorisen kontrollin peruskäsitteet.
– Osaat kuvailla lapsen ja nuoren motorisen oppimisen vaiheet.
– Osaat havainnoida ja arvioida lasten ja nuorten motorisia taitoja sekä fyysisiä kuntotekijöitä.
– Osaat suunnitella ja ohjata motorisia taitoja kehittäviä harjoitteita.

Opintojakson sisältö

– Miten lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyy?
– Miten lasten ja nuorten liikunnalliset taidot kehittyvät?
– Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
– Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset lapsuudessa ja nuoruudessa?
– Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
– Miten havainnoit ja arvioit lasten ja nuorten motorisia taitoja sekä fyysisiä kuntotekijöitä?
– Miten suunnittelet ja ohjaat motorisia taitoharjoitteita?

 

 

Liikuntaneuvonta ja ravitsemus, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle liikuntaneuvontaprosessin.
– Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakasta motivoivaa, sitouttavaa ja näyttöön perustuvaa liikuntaneuvontaa.
– Tiedät yleisimmät suomalaiset kansansairaudet ja liikuntaneuvonnan keinot niiden ehkäisyssä.
– Tiedät tervettä edistävän ravitsemuksen perusteet ja kansalliset ravitsemussuositukset.

Opintojakson sisältö

– Miten tavoitteellinen liikuntaneuvontaprosessi etenee?
– Mitä ovat erilaiset liikuntaneuvontamallit ja kuinka voit hyödyntää niitä liikuntaneuvonnassa?
– Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa liikuntaneuvonnassa?
– Mitä tarkoittavat motivaatiotasot ja miten ne huomioidaan liikuntaneuvonnassa?
– Kuinka tuet asiakkaan motivoitumista ja sitoutumista terveyttä edistävään elämäntapaan?
– Miten otat huomioon ravitsemuksen terveyttä edistävän liikunnan suunnittelussa ja ohjauksessa?
– Mitä ovat yleisimmät suomalaiset kansansairaudet ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä liikuntaneuvonnalla?
– Mitkä ovat kansalliset ravitsemussuositukset?
– Mistä koostuu terveyttä edistävä ruokavalio ja millä toimilla sen toteuttamista voidaan tukea?

Työhyvinvoinnin edistäminen, 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

– Tiedät työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen vaikuttavat tekijät yksilö- ja työyhteisötasolla.
– Osaat arvioida työntekijän kuormittumista ja voimavaroja.
– Osaat tukea asiakkaan/työyhteisön työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Opintojakson sisältö

– Mitkä tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin yksilö- ja työyhteisötasolla?
– Mitä on työturvallisuus liikunnanohjaajan työssä?
– Miten arvioit työntekijän kuormittuneisuutta ja vaikutat arvioinnissa esiin tuleviin tekijöihin?
– Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja hyödynnät niitä ohjauksessa työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
– Miten suoritat hyvinvointianalyysin ja kerrot sen tuloksista asiakkaalle?
– Miten lepo, uni ja liikunta vaikuttavat kuormituksesta palautumiseen?

4. Luontolähtöinen toiminta, 5 op

 • Luonto- ja elämystoiminnan sekä retkeilyn perusteet
 • Köysitoiminta
 • Melontaretken suunnittelu ja toteutus
 • Alppihiihdon ohjaamisen perusteet

Opintojakson osaamistavoitteet

 • Tutustut seikkailukasvatuksen teoriataustaan
 • Ymmärrät toimintaympäristön haasteiden, reflektion ja ohjausmenetelmien mahdollisuudet kasvun edesauttajana.
 • Tiedostat seikkailukasvatuksen turvallisuusvaatimukset ja osaat suunnitella ja toteuttaa lyhytkestoisen ja turvallisen luontotoiminnan.
 • Kehityt ryhmän toimintojen ohjauksessa haasteellisissa olosuhteissa
 • Lisäät luonnonhavainnointikykyjäsi ja itsetuntemustasi.
 • Kehityt suunnistus- ja leiritaidoissasi.
 • Kehityt vuorovaikutustaidoissasi.
 • Tiedät turvallisuusstandardien mukaiset toimintatavat luontolähtöisessä toiminnassa
 • Osaat arvioida asiakkaan elämystavoitteita sekä valita toiminnan ja ympäristön niiden mukaisesti.
 • Osaat tukea asiakkaan toimintaa luontoympäristöissä.

Opintojakson sisällöt

 • Mitkä tekijät vaikuttavat turvalliseen ja kykyjä vastaavaan onnistumiseen luontoympäristössä?
 • Mitä on turvallisuus elämys- ja luontoliikunnassa?
 • Miten arvioit asiakkaan jaksamista luontoympäristössä?
 • Miten valittu varustus ja välineet vaikuttavat onnistuneisiin kokemuksiin valitussa toimintaympäristössä?
 • Mikä on elämyslähtöisen toiminnan “punainen lanka” i. asiakaslähtöisen ohjausprosessin vaiheet

 

JATKO-OPINNOT

Liikunnanohjauksen peruskurssin suoritetuista lukuvuoden opinnoista 20 op tunnustetaan eli hyväksi luetaan mahdollisiin tuleviin AMK -opintoihisi.