YHTEISÖLLISYYS

Paukkulassa opiskelua ohjaavat yhteisöllisyys ja oppiminen viihtyisissä puitteissa. Meillä yhteisöllisyys tarkoittaa koko henkilökunnan yhteistä arvoperustaa, joka ohjaa kaikkea toimintaa, myös oppimista ja opetusta. Paukkulan arvoperusta rakentuu kolmen keskeisen arvon varaan. Nämä arvot ovat Yhteisöllisyys, Osallisuus ja Yhdenvertaisuus.

Yhteisöllisyyden merkitys on oppimisen näkökulmasta keskeinen arvo. Yhteisöllisyys on kehittyvä ja kasvava ryhmän ominaisuus, joka vaatii keskustelua ja vuoropuhelua. Näin Paukkulassa toimiva yhteisö, opiskelija tai tutkinnon suorittajat, opettajat ja koko henkilöstö, voivat saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet.

Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta yhteisöllisyys tarkoittaa hyvää ammatillista kasvua turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Yhteisöllisyys edellyttää osallisuutta, avointa vuorovaikutusta ja valmiutta vuoropuheluun.

VUOROVAIKUTUS

Oppimisen ja osaamisen edellytykset syntyvät turvallisuuden tunteesta ja uteliaisuudesta oppia uutta. Opetuksen keskeisenä tehtävänä on herättää ja pitää yllä oppijassa uteliaisuutta erilaisin yhteistoiminnallisin ja vuorovaikutuksellisin työtavoin. Oppiminen on sekä emotionaalinen että sosiaalinen tapahtuma, johon osallistuvat kaikki oppimistilanteessa mukana olevat: oppijat, opettajat, työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat, muut työelämän toimijat sekä koko Paukkulan henkilökunta.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja on Paukkulassa yhteisön jäsen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisönsä toimintaan. Oppiminen tapahtuu ryhmässä ja opiskelija on osallinen oppimis- ja muiden ryhmien toiminnassa. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajien, oppilaitosyhteisön jäsenten, oppilaitoksen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri työelämäyhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä (Opetushallitus 2013a).