Suomen Nuoriso-opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suomen Nuoriso-opiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu tasa-arvolakia, yhdenvertaisuuslakia, lakia ammatillisesta koulutuksesta sekä Opetushallituksen Mukana! Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella – opasta hyödyntäen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty yhteistyössä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Suunnitelman tavoitteena on edistää oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään jatkuvan kehittämisen periaatteita noudattaen. Opiskelijakunnan hallitus toimii opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioiden edistäjänä ja Suomen Nuoriso-opiston yhteisöllinen hyvinvointiryhmä huolehtii suunnitelman jalkautumisesta käytäntöön ja sen ajantasaisuudesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen tasa-arvolain 5a §:n mukaisesti.

Suomen Nuoriso-opiston kaikissa tilaisuuksissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista.

Tavoitteet toimintakaudelle 2023-2025

Toimintakauden tavoitteet ja toimenpiteet ovat seuraavat:

 1. Häirintään liittyvä ilmoituskanava on kehitetty
  • Kehitetään matalan kynnyksen lomake, jolla voi ilmoittaa häirinnästä häirintäyhdyshenkilölle
 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusosaaminen lisääntyy henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus osaamiseen järjestetään koulututusta
  • Oppilaitokseen luodaan turvallisemman tilan periaatteet
 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on luonteva osa päivittäistä toimintaa opetuksessa ja asuntolatoiminnassa
  • Huomioidaan sukupuolitietoinen opetus
  • Huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus kaikissa oppilaitoksen tiloissa ja toiminnoissa
 1. Arvostava kohtaaminen kehittyy opiskelijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja henkilöstön ja opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa
  • Järjestetään yhteisöllisiä hyvinvointipäiviä ja opiskelijaryhmien säännöllistä ryhmäyttämistä

 

Suomen Nuoriso-opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Turvallisemman tilan periaatteet

Suomen Nuoriso-opistossa halutaan turvata meille kaikille turvallisempi ympäristö olla, elää, työskennellä ja opiskella. Pyrimme siihen, että jokaisella on mahdollisuus tulla kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytössä kaikissa oppilaitoksen toiminnoissa ja tapahtumissa.

 

 

Suomen Nuoriso-opiston toimintamalli häirintätilanteissa