KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO | VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA | LASTENOHJAAJA

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Lastenohjaajan työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta, hoitoa ja huolenpitoa. Lastenohjaajalla on osaamista myös perheiden kanssa tehtävään työhön.

Lastenohjaajalla on varhaiskasvatuksesta annetun lain ja asetuksen mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Osaamisalalla on mahdollista saada myös kelpoisuus Suomen evankelis-luterilaisen seurakunnan lastenohjaajan tehtävään ja työskennellä seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan työtehtävissä.

Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetun varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tai kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla.

Opintojen aikana saat valmiuksia edistää lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa, käyttää monipuolisia varhaiskasvatuksen työtapoja, edistää lasten leikkiä ja liikkumista, toimia perheiden kanssa ja monialaisessa yhteistyössä sekä suunnitella ja toteuttaa työkuvasi mukaista pedagogista toimintaa. Pääset laajentamaan osaamistasi myös monipuolisten valinnaisten tutkinnon osien kautta.

Opiskelu tapahtuu monipuolisesti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Osaamista hankintaan oppilaitoksessa lähiopintoina, verkko-opintoina, erilaisia työelämäprojekteja hyödyntäen ja itsenäisesti opiskellen sekä työpaikalla tapahtuva oppimisena. Opintoja on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina oppilaitoksessa ja työelämässä oppimisena sekä työelämävaltaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat (95 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Pakolliset valinnaiset tutkinnon osat (20-25 osp)

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö tai
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurankuntien työympäristöissä

Valinnaiset tutkinnon osat (25-30 osp)

Valitaan seuraavista:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (seuraohjaaja, kerho- ja leiriohjaajana toimiminen ja positiivinen pedagogiikka)
 • Korkeakouluopinnot (Jatkoväylä XAMK)
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet, lukio-opinnot tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osa-alueet

Tutkinnon suorittamisen polut

Päiväopiskelijan polku

Opiskelu tapahtuu monipuolisesti eri ympäristöjä hyödyntäen. Osaamisen hankkimisena oppilaitoksessa lähiopintoina, työelämäprojekteja hyödyntäen ja työelämässä oppimisen jaksoilla. Osaaminen osoitetaan näytössä tutkinnon osittain käytännön työtehtävissä, joka tapahtuu pääsääntöisesti työelämässä oppimisen yhteydessä.

Tätä opiskelumuotoa suositellaan peruskoulusta tulleille opiskelijoille ja niille, jotka haluavat hankkia osaamista pääsääntöisesti lähiopetuksessa.

Työelämävaltaisesti opiskelevan polku

Työelämävaltainen opiskelu soveltuu henkilöille, jotka haluavat hankkia osaamista pääsääntöisesti verkko-opintoina ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Osaaminen osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä. Työelämävaltaisen opiskelun ehtona on, että opiskelijalla on hankittuna osaamisalan työpaikka oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Myös yrittäjä voi suorittaa oppisopimuksella koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia täydentääkseen osaamistaan työelämässä. Opintoihin pääsemisen ehtona on, että toimii yrittäjänä kyseisellä alalla. Oppisopimus solmitaan oppilaitoksen ja yrittäjän välillä. Yrittäjällä tulee olla ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja/mentori, joka voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä.

Voit aloittaa opinnot joustavasti oman tilanteesi mukaan. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoa:

Janne Wilkman, vararehtori
044 4162416
janne.wilkman@sno.fi